Terminy dni dodatkowych wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo!
Na podstawie parag. 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2017 r., poz.1603 z póź. zm.) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie w wymiarze i terminach określonych poniżej:
1) 14.09.2022 r. (odpust parafialny)
1) 31.10.2022 r.
2) 22.12.2022 r.
3) 2.05.2023 r.
4) 23, 24, 25. 05.2023 r. (egzamin ósmoklasisty)
5) 9.06.2023 r.
W wymienionych dniach szkoła zapewnia opiekę dla dzieci zgodnie z tygodniowym planem zajęć dydaktycznych i świetlicowych.
Odział przedszkolny pracuje zgodnie z planem zajęć.
Z poważaniem
Dorota Sońska – Jagusztyn – Dyrektor Szkoły