Stefan Mierzwa, to nasz rodak,
Syn Rakszawy, prawy, mężny,
Urodził się w polskiej ziemi,
Pod białym Orłem potężnym.

Od wielu miesięcy na tę właśnie chwilę czekaliśmy z niecierpliwością, angażując się w różne działania, które mogłyby uświetnić ten czerwcowy dzień. Odbyło się szereg konkursów tematycznych: plastycznych, literackich oraz projekty edukacyjne związane z osobą naszego patrona. Wiedzieliśmy, że w tym dniu będziemy świadkami niepowtarzalnego wydarzenia.
Z ciekawością, ale i dumą podążaliśmy 10 czerwca w kierunku Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz domu parafialnego prowadzeni przez rytmiczne, mocne dźwięki melodii granych przez Orkiestrę Dętą Zgoda pod batutą kapelmistrza Tadeusza Chlebka oraz kierownictwem pana Benedykta Kuźniara.

Uroczystość nadania sztandaru szkole rozpoczęła się od Mszy Świętej. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i okoliczni mieszkańcy. Towarzyszyły nam też poczty sztandarowe szkół i instytucji z terenu Rakszawy. Podczas Mszy Św. przedstawiciele rodziców prosili ks. Prałata Jana Woźniaka o pobłogosławienie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Mierzwy w Rakszawie. W trakcie nabożeństwa został poświęcony również pamiątkowy Krzyż podarowany przez księdza Proboszcza. Po zakończonej Eucharystii wszyscy w uroczystym pochodzie, przy wtórze dźwięków orkiestry, przemaszerowali z kościoła do domu parafialnego na kolejną część ceremonii. Tam przybyłych powitali prowadzący p. Małgorzata Rybińska i p. Tomasz Naróg, nauczyciele, którym przypadła zaszczytna rola prowadzenia uroczystości. Następnie głos zabrała p. dyrektor D. Sońska – Jagusztyn, która przedstawiła i powitała zaproszonych gości, wśród których byli: Wójt Gminy Rakszawa p. Maria Kula, dyrektor biura poselskiego posła Kazimierza Gołojucha pani Katarzyna Świętoniowska, dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego-pan Rafał Polak, starosta powiatu łańcuckiego-p. Adam Krzysztoń, kierownik Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie- p. Marek Kondziołka, krewni naszego patrona – p. Szczepan Gliniak, p. Eleonora Pikor, p. Cecylia Zarembska, ks. Proboszcz Jan Woźniak i przybyli księża, dyrektorzy szkół, przedszkoli i prezesi instytucji z terenu Rakszawy oraz ościennych miejscowości, przewodniczący Rady Gminy Paweł Przybyło, z-ca przewodniczącego p. Izabela Cieślicka, radni Gminy Rakszawa, emerytowani nauczyciele SP 2 w Rakszawie, byli przewodniczący Rady Rodziców przy SP 2 w Rakszawie oraz licznie zebrani rodzice, uczniowie, absolwenci i mieszkańcy Rakszawy.

Następnie pani dyrektor Dorota Sońska-Jagusztyn w swoim przemówieniu podkreśliła, że Stefan Mierzwa to wielki Człowiek, Polak, żywy pomnik kultury polskiej. Dodała, że posiadanie takiego patrona pozwala tworzyć wizerunek szkoły, ukierunkowuje pracę wychowawczą. Osoba profesora Mierzwy pokazuje uczniom, absolwentom, że rzetelną pracą, wytrwałością osiąga się zamierzony cel, pokazuje, że warto mieć marzenia i odważnie je realizować. Uczy miłości i szacunku do ojczyzny. Pani Dyrektor wymieniła również sukcesy dydaktyczno – wychowawcze szkoły oraz przypomniała historię współpracy naszej szkoły z Fundacją Kościuszkowską. Podkreśliła również, że nauczyciele, rodzice, uczniowie „dwójki” tworzą zgrany i twórczy zespół, co umożliwia realizację wielu inicjatyw. Na zakończenie p. Dyrektor serdecznie podziękowała Pani Maria Kula-Wójtowi Gminy Rakszawa za pomoc w różnych sytuacjach, za wsparcie w codziennej pracy.

Następnie wszyscy zebrani mieli możliwość zobaczenia części artystycznej. Młodzi artyści przedstawili życiorys i dokonania profesora Stefana Mierzwy od momentu jego wyjazdu do USA do dnia jego śmierci. Nie zabrakło podniosłych i wzruszających wierszy, pięknych piosenek oraz różnych scenek teatralnych. Odtańczono również narodowy taniec – poloneza. Całość dopełniła tematyczna prezentacja multimedialna, filmik przygotowany przez absolwentów-stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej, a także archiwalne nagrania z wypowiedziami naszego patrona. Występ spotkał się z uznaniem przybyłych gości i został nagrodzony gromkimi brawami.

Później rozpoczął się ceremoniał przekazania sztandaru przez przedstawicieli Rady Rodziców na ręce Dyrektora szkoły. W swoim wystąpieniu przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Zdeb podkreśliła, że sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefan Mierzwy to symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli. Pani dyr. Dorota Sońska – Jagusztyn z wielkim szacunkiem i pieczołowitością przejęła od rodziców sztandar szkoły, by przekazać go uczniom. Doniosłość tego wydarzenia podkreśliła słowami:

Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły.

Z kolei nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom. Przyjmując go przyrzekli otaczać go czcią i dbać o to – by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej miejscowości i naszej ojczyzny. Później odbyła się prezentacja sztandaru.

Po ceremoniale związanym ze sztandarem nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości.
Jako pierwsza głos zabrała p. Maria Kula Wójt Gminy Rakszawa, która wyraziła słowa uznania i podziwu wszystkim pedagogom i wychowawcom, którzy dobrze wychowywali i rzetelnie przygotowywali młodzież do dalszego życia, przekazując swoją wiedzę i umiejętności kolejnym pokoleniom, uczyli poruszania się po współczesnym świecie, wskazywali drogę do pokonywania coraz to nowych wyzwań, osiągania szczytnych i zamierzonych celów oraz pogratulowała szkole sukcesów dydaktyczno – wychowawczych. Pani Katarzyna Świętoniowska przedstawiła słowa skierowane do Nas przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Kazimierza Gołojucha. Podkreśliła rangę naszego święta, zaszczyt posiadania sztandaru oraz skierowała do nauczycieli i uczniów życzenia wytrwałości w dążeniu do założonych celów. Następnie pan Rafał Polak odczytał list w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego p. Władysława Ortyla. Mogliśmy usłyszeć m.in., że postać naszego Patrona może być doskonałym przykładem dla młodych ludzi, inspiracją i zachętą do tego, aby śmiało patrzeć w przyszłość i nie bać się realizować marzeń i planów, nawet tych najbardziej ambitnych i mogłoby się wydawać nierealnych oraz to, że za swoje zasługi nasz patron otrzymał pośmiertnie odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. W liście Marszałka Województwa Podkarpackiego zawarte były również życzenia, by przy okazji tak doniosłego wydarzenia towarzyszyły nam niezapomniane chwile i wzruszenia. Z kolei p. Marek Kondziołka docenił występ uczniów oraz przygotowanie części artystycznej. Podziękował również całej społeczności szkolnej za każdy dzień pracy i życzył kolejnych dziesięcioleci bogatych w sukcesy. Stwierdził również, że nasza uroczystość, to nie tylko święto szkoły, wsi, ale także i powiatu. W imieniu p. Adama Krzysztonia, który musiał z powodu pilnych spraw służbowych opuścić naszą uroczystość, głos zabrała Wójt Gminy Rakszawa p. Maria Kula. Stwierdziła, że osoba Patrona powinna być dla Nas drogowskazem w kontynuowaniu ważnego zadania wychowania i kształtowania postaw życiowych młodego pokolenia. Nie zabrakło również serdecznych życzeń i podziękowań dla całej społeczności szkolnej. Kolejnym mówcą był przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Przybyło. Pogratulował On całej społeczności szkolnej i życzył kolejnych ćwierćwieczy owocnych w edukacyjne i wychowawcze sukcesy. Natomiast prezes OSP w Rakszawie p. Tadeusz Świątoniowski podziękował za wieloletnią współpracę. Z dużym wzruszeniem wysłuchaliśmy słów naszej absolwentki z roku 1991 Marzeny Janas – Piwińskiej, której rodzina była związana ze szkołą od czterech pokoleń. Z nostalgią przypomniała swoje lata szkolne, wychowawców, nauczycieli i wszystkie życzliwe osoby, które miały wpływ na kształtowanie Jej postaw życiowych. Pani A. Zdeb – przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała w imieniu Rodziców Pani Dyrektor, pracownikom szkoły oraz Pani Wójt za bezinteresowną pomoc, życzliwość i zaangażowanie okazane dzieciom i szkole. Odczytane zostały również listy gratulacyjne nadesłane na ręce pani Doroty Sońskiej–Jagusztyn – dyrektora szkoły. Pierwszy z nich skierował profesor dr hab. Piotr Wilczek – przedstawiciel Fundacji Kościuszkowskiej w Polsce. W swoim liście prof. Wilczek podkreślił szczególne znaczenie tej uroczystości, gdyż stanowi ona upamiętnienie postaci pomysłodawcy i założyciela Fundacji Kościuszkowskiej. Odniósł się On również do współpracy naszej szkoły z dziełem profesora Mierzwy. Drugi list zawierał słowa skierowane do Nas przez Wojewodę Podkarpackiego p. Grażynę Borek. Zawierał on gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową działalność i życzenia, by nasza placówka była otwarta na sprawy uczniów, którym zależy na zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu zdolności i pasji. Podsumowania uroczystości w gorących słowach dokonała dyrektor szkoły, która podziękowała dzieciom za występ, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie uroczystości, gościom za przybycie. Serdecznie słowa podziękowania pani Dyrektor skierowała również do Pani Wójt Marii Kula. Na tym zakończono część oficjalną.

Następnie wszyscy przejechali do szkoły, by zwiedzić wystawę przedstawiającą dorobek szkoły z minionych 25 lat. Można było na niej podziwiać prace naszych młodych artystów, sportowe trofea. W ogromnym skrócie zobaczyć pracę szkoły, uczniów i nauczycieli. W sali gimnastycznej wyłożona była Kronika Szkoły, w której składano okolicznościowe wpisy. Ten doniosły dzień dopełniło uroczyste spotkanie uczestników w Domu Strażaka. Zostało ono przygotowane z dużym zaangażowaniem i ogromnym wkładem pracy przez naszych niezastąpionych Rodziców. Zadbali Oni o przepiękną dekorację sali i stołów oraz wykwintne menu, które zachwyciłoby najbardziej wymagające podniebienie.

Dziękujemy Wszystkim za pomoc, życzliwość, ciepłe słowa i uświetnienie swoją obecnością tak ważnego dla nas dnia.

opracował R. Nowak

LISTY GRATULACYJNE I PODZIĘKOWANIA

GALERIA ZDJĘĆ

FILM – CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

FILMIK ABSOLWENTÓW