W naszej szkole stosowane są na lekcjach elementy Oceniania Kształtującego. Pomysłodawcą wdrażania tej metody jest pani dyrektor Dorota Sońska – Jagusztyn. Wraz z Nią wszyscy nauczyciele uczestniczyli w kursie dotyczącym tego zagadnienia na Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

Główne założenia Oceniania Kształtującego

Cele a podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia ogólnego jest dokumentem, zgodnie z którym nauczyciele planują proces nauczania i uczenia się.

Świadome planowanie celów

Przystępując do przygotowania się do lekcji, nauczyciel zadaje sobie pytanie: PO CO TEGO UCZĘ MOICH UCZNIÓW?

Nabudowywanie wiedzy i umiejętności

Planowanie celów lekcji bazuje na doświadczeniach uczniów, opanowanych przez nich wcześniej umiejętnościach oraz wiedzy.

Cele dla ucznia

Uczniowie powinni wiedzieć, dokąd zmierzają, czego i po co się uczą.

Kryteria osiągnięcia celu

Nauczyciel stawia jasny, zrozumiały cel lekcji oraz określa proste, precyzyjne kryteria jego realizacji.
Dzięki kryteriom uczniowie wiedzą, jakie wiadomości i umiejętności muszą opanować na lekcji i jaki poziom wykonania zadania jest wymagany.

Podsumowanie realizacji celu lekcji

Praca z celami i kryteriami prowadzi do podsumowania ich realizacji na koniec lekcji.

Informacja Zwrotna – IZ

Informacja zwrotna zawsze odnosi się do kryteriów sukcesu i wskazuje, co uczeń już osiągnął, nad czym i w jaki sposób ma popracować oraz jaki powinien być jego kolejny krok w uczeniu się.

Cel programu:

Stworzenie w szkole kultury współpracy grup nauczycieli, w której:
– Nauczyciele koncentrują się na tym, aby ich uczniowie uczyli się efektywnie i zbierają dowody wskazujące na ich efektywność uczenia się,
– Nauczyciele doskonalą proces nauczania i uczenia się i monitorują zmiany.

Przewidywane efekty:

– Nauczyciele stawiają i realizują ambitne, ale realistyczne cele związane z uczeniem się i nauczaniem, wykorzystując przy tym strategie OK.
– Nauczyciele wspierają się wzajemnie, gromadzą doświadczenia i na ich podstawie doskonalą warsztat pracy.
– Przejście od kultury profesjonalnej izolacji nauczycieli do kultury współpracy i systematycznego uczenia się poprzez praktyki obserwacji lekcji.

Ważniejsze wydarzenia podczas realizacji programu

I. Spotkanie liderów RUN

W dniach 15-16 października w Warszawie spotkali się liderzy RUN z 25 szkół uczestniczących w programie szkoleniowym Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany. Naszą szkołę reprezentowała p. Anna Skoczylas. Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się, jaka jest rola lidera, w programie i kursie. Doszli do wspólnych wniosków, że lider powinien być przykładem, koordynować działania innych, mobilizować, zachęcać do pracy, motywować, stwarzać możliwość wymiany doświadczeń, dzielić się wiedzą wyniesioną ze szkoleń. Określili też kompetencje lidera takie jak: umiejętność zarządzanie zasobami ludzkimi, zaangażowanie, zorganizowanie, znajomość TIK, znajomość OK, kreatywność, otwartość na innowacje, asertywność.

II. Warsztaty regionalne „OK obserwacja”

W dniu 20.11.2015r. nauczyciele SP 2 razem z nauczycielami SP 3 uczestniczyli w Warsztatach Regionalnych na temat „OK obserwacja” w ramach Programu Szkoła Ucząca Się. Szkolenie prowadziła p. Ewa Mazepa.
OK (obserwacja koleżeńska) – jest różna od tradycyjnej. Nie ma na celu pokazywania sobie wzajemnie dobrych praktyk, ani też hospitacji, czyli oceny pracy nauczyciela. Ma wspierać najważniejsze zadanie szkoły, czyli – efektywne uczenie się uczniów. Stosuje się ją, by stale udoskonalać swoje lekcje dzięki konstruktywnej informacji zwrotnej uzyskanej od obserwatorów i aby wykorzystać potencjał tkwiący we wspólnym omawianiu lekcji. Podczas OK-obserwacji patrzymy, jak uczniowie się uczą, a nie jak nauczyciel naucza!

III. Konferencja Półmetkowa RUN

W dniach 8 – 9 czerwca 2016r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca I etap pracy w programie Rozwijanie Uczenia się i Nauczania. Naszą szkołę reprezentowały pani dyrektor Dorota Sońska – Jagusztyn oraz lider pani Anna Michno. W trakcie spotkania uczestnicy dokonali ewaluacji dotychczasowych osiągnięć związanych z programem RUN oraz zaprezentowali tzw. dobre praktyki. Owocne dyskusje, panele, wytyczone kierunki do dalszej pracy na pewno przyczynią się do budowania jakości edukacji w naszych szkolnych warunkach.

IV. Lekcje z Ocenianiem Kształtującym dla rodziców – 8 XI 2016

8 listopada, podczas wywiadówki, panie Małgorzata Kożuszek i Anna Michno przeprowadziły dla rodziców fragment lekcji z edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego z wykorzystaniem oceniania kształtującego. Goście mieli możliwość obserwować, jakimi metodami ich dzieci zdobywają nową wiedzę. Podczas lekcji wykorzystano: nacobezu, zadanie na dobry początek, ocenę koleżeńską, pracę wzorcową, patyczki, światła. Miało to na celu pokazanie rodzicom, w jaki sposób nauczyciele pracują na lekcji z OK oraz jak można pomóc dzieciom w nauce w domu.

V. Warsztaty regionalne. Spacer edukacyjny. Panel koleżeński.

18 listopada 2016 r. w ramach programu Całościowy Rozwój Szkół (poziom zaawansowany) odbyły się warsztaty regionalne – Spacer edukacyjny. Panel koleżeński. Prowadziła je pani Ewa Mazepa. Uczestniczyli w nich nauczyciele z SP 2 i SP 3 w Rakszawie.
Celem warsztatu było:
– poznanie praktyki spaceru edukacyjnego w szkole jako narzędzia monitorowania zmiany w szkole,
– przygotowanie szkoły do panelu koleżeńskiego jako podsumowania i zaprezentowania w środowisku efektów pracy strategiami OK w szkole.

VI. Spacer edukacyjny 13-25 II 2017

W dniach 13-25 lutego odbył się spacer edukacyjny. Został on poprzedzony dyskusją wśród uczestników spaceru. Wspólnie zastanawiano się nad identyfikacją problemów w naszej szkole. Do obserwacji wybrano strategię IV.
Obserwacji podlegało:
– ustalenie z uczniami zasad pracy w parach lub grupie,
– stosowanie oceny koleżeńskiej,
– przedstawianie pracy w parach (grupie) na forum.
Jako przedmiot obserwacji dodano także sprawdzanie NACOBEZU z poprzedniej lekcji.
Po spacerze edukacyjnym na spotkaniu zespołu diagnostycznego zebrano i zapisano wzorce postępowań w obserwowanych obszarach dla wszystkich nauczycieli:

1. Kryteria sukcesu mają być wyrażone jasno, precyzyjnie i nie powinny być liczne (maksymalnie 2)
2. Grupy/pary powinny być wybierane zgodnie z wypracowanym przez klasę systemem pracy grupowej.
3. Samoocena ucznia powinna być wykorzystana do otrzymania informacji zwrotnej dla ucznia i nauczyciela.

Na zebraniu grupy PP (Pomocnych Przyjaciół) ustalono także obszary podlegające obserwacji na przyszłym spacerze edukacyjnym, będą to pochodzące ze strategii V:
– rozpoczęcie lekcji poprzez wyzwanie, zadanie na dobry początek lub zadanie pytania kluczowego,
– nawiązanie treści programowych do życia codziennego, aktywność i zaangażowanie uczniów w początkową fazę lekcji.

VII. Spotkanie robocze z p. Ewą Mazepą

31 marca 2017 r. na spotkaniu roboczym odbyło się podsumowanie dotychczasowych działań w poszczególnych strategiach w celu lepszego przygotowania do panelu koleżeńskiego i podsumowania programu.

VIII. Konferencja podsumowująca udział w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany

W dniach 12-13 maja bieżącego roku odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca udział w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły (CRS) – poziom zaawansowany. Uczestniczyły w niej: dyrektor szkoły – p. Dorota Sońska – Jagusztyn oraz lider programu p. Anna Michno. Odbyło się na niej podsumowanie wszystkich działań i ich efektów w ramach programu CRS.Uczestnicy wymieniali się dobrymi praktykami oraz planowali dalszą pracę ze strategiami uczenia się i nauczania wykorzystywanymi w ocenianiu kształtującym w szkołach. Podczas tej konferencji dyrektorzy i liderzy omawiali również działania niezbędne do przeprowadzenia panelu koleżeńskiego w szkole (harmonogram dnia, obszary obserwacji strategii w czasie spaceru edukacyjnego, tematy dyskusji panelowej world cafe). W naszej szkole planowany jest on na listopad.

IX .Warsztaty podsumowujące udział w działaniu Całościowy rozwój Szkoły

2 czerwca 2017 roku odbyły się warsztaty podsumowujące udział w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły (CRS) – poziom zaawansowany. Uczestniczyli w nich nauczyciele z SP 2 i SP 3 w Rakszawie. Podczas spotkania omawiano i planowano działania niezbędne do przeprowadzenia panelu koleżeńskiego w szkole (harmonogram dnia, obszary obserwacji strategii w czasie spaceru edukacyjnego, tematy dyskusji panelowej world cafe).

X. Raport ewaluacyjny po szkoleniach regionalnych „Spacer edukacyjny. Przygotowanie do panelu” w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany, edycja V

XI. Panel koleżeński w Zakopanem – 27 X 2017

Celem panelu w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem było podsumowanie i zaprezentowanie wypracowanych przez 2 lata efektów działań szkoły w programie Całościowy Rozwój Szkoły (poziom zaawansowany). Naszą szkołę reprezentowały: pani Dyrektor Dorota Sońska – Jagusztyn, p. Anna Michno (koordynator CRS2 w naszej szkole) i p. Anna Skoczylas. Towarzyszyły im również Dyrektor SP 3 w Rakszawie p. Zofia Antosz i panie Wanda Babiarz i Beata Babiarz.
Szkole z Zakopanego serdecznie gratulujemy uzyskania „Tytułu Szkoły Uczącej Się”.

XII. Panel koleżeński i otrzymanie tyułu Szkoły Uczącej Się – 24 XI 2017

24 listopada w naszej szkole odbył się Panel Koleżeński, który był ostatnim krokiem na drodze do uzyskania tytułu Szkoły Uczącej Się. W tym ważnym dla nas święcie uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej nr 3 z Zakopanego, Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Wróblowic i Zespołu Szkół z Rudnika nad Sanem.
W pierwszej części spotkania moderatorka p. Ewa Mazepa przedstawiła plan dnia i zapoznała z harmonogramem spaceru edukacyjnego. Następnie, w małych grupach, paneliści wyruszyli na zaplanowane obserwacje do: p. M. Kożuszek (edukacja matematyczna, klasa I), p. H. Dec (edukacja polonistyczna, klasa III), p. R. Nowaka (język polski, klasa IV), p. I. Janasa (historia, klasa V), p. A. Michno (język angielski, klasa VI) oraz p. A. Skoczylas (matematyka, klasa VII).
W komentarzach poobserwacyjnych paneliści stwierdzili, że na lekcjach stosowane są wybrane techniki oceniania kształtującego. Podczas spotkania z przedstawicielami uczniów klas I-VII paneliści, dowiedzieli się, że w szkole panuje miła atmosfera, która sprzyja uczeniu się. Uczniowie mogą liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli.
W drugiej części panelu uczestniczyła Wójt Gminy Rakszawa p. Maria Kula, Sekretarz Gminy Rakszawa p. Bożena Więcław – Babiarz, Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Przybyło, radni – p. Marzena Janas – Piwińska i p. Stanisław Wróbel, rodzice i uczniowie naszej szkoły. Goście obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą wdrażania OK w szkole. Zaprezentowano 4 – letnią pracę nauczycieli nad doskonaleniem uczenia się i nauczania. Następnie odbyła się dyskusja „World Cafe” dotycząca następujących zagadnień:

1. Jakie działania powinna podjąć szkoła, aby współpraca ze środowiskiem była efektywniejsza?
2. Jaką rolę powinien pełnić nauczyciel we współczesnej szkole?
3. Szkoła odpowiadająca wyzwaniom XXI wieku, czyli jaka?
4. Dlaczego kryteria sukcesu określane na każdej lekcji są ważne?
5. Uczeń odpowiedzialny za proces uczenia się, czyli jaki?
6. Jak zaangażować rodziców w proces kształcenia i wychowania dziecka?
Na zakończenie spotkania naszej szkole został przyznany tytuł „Szkoły Uczącej Się” wraz z uzasadnieniem. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że udało nam się zdobyć tak zaszczytne wyróżnienie.