19. listopada 2021 roku zapisze się na stałe w historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie. Tego dnia nastąpiło otwarcie sali gimnastycznej, które było spełnieniem marzeń i uwieńczeniem wieloletnich starań całej społeczności szkolnej.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Kazimierz Gołojuch, Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Szubart, Wójt Gminy Rakszawa, Pani Maria Kula, była Wójt Gminy Rakszawa, Pan Marcin Bardjan, Przewodniczący Rady Gminy Rakszawa, Pani Marta Fus, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rakszawa, Ks. Prałat Jan Woźniak, Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie, Pan Kamil Kilian, Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji w Gminie Rakszawa, Pani Elżbieta Piwińska, Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 2 w Rakszawie, Pan Paweł Suszek,  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie, Pan Bogdan Kłosowski, Radny Gminy Rakszawa, a także nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Uroczystość – mająca miejsce w nowej sali – rozpoczęła się od części oficjalnej, podczas której, po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu i złożeniu ślubowania przez uczniów,  głos zabrała Pani Dorota Sońska – Jagusztyn, Dyrektor Szkoły. W swoim wystąpieniu gorąco przywitała przybyłych gości, krótko przedstawiła historię budowy hali oraz wyraziła ogromną radość ze sfinalizowania tego projektu. Kolejnym punktem Jej wystąpienia były serdeczne podziękowania  składane osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, a mianowicie Panu Kazimierzowi Gołojuchowi, Posłowi na Sejm RP, Panu Jackowi Szubartowi, Wójtowi Gminy Rakszawa, Pani Marii Kuli – byłemu Wójtowi Gminy,  Panu Kamilowi Kilianowi, Inspektorowi ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz Radnym Gminy Rakszawa. Słowa wdzięczności skierowała również do sponsorów tejże uroczystości.  Na koniec swojego wystąpienia Pani Dyrektor zwróciła się do uczniów, żywiąc nadzieję, że sala będzie tętniła życiem i radością, a ich talenty sportowe będą mieć doskonałe warunki do rozwoju.

Kolejnym punktem uroczystości było błogosławieństwo i poświęcenie nowo wybudowanego obiektu przez Księdza Prałata Jana Woźniaka. Następnie obyło się najbardziej doniosłe i symboliczne wydarzenie tego dnia, mianowicie  akt przecięcia wstęgi, który ostatecznie potwierdził, że sala gimnastyczna została oddana do użytku i odtąd ma służyć idei upowszechniania sportu.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali Pan Kazimierz Gołojuch, Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Szubart, Wójt Gminy Rakszawa, Pan Paweł Suszek,  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie oraz Pani Elżbieta Piwińska, przewodnicząca RR, którzy  wyrazili słowa uznania i radość z powodu otwarcia hali, a także obdarowali Szkołę cennymi upominkami.

W dalszej części uroczystości miał miejsce bardzo piękny, barwny i energetyczny program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży naszej szkoły. Utrzymany był on w konwencji relacji komentatorskiej z imprezy sportowej. Układy ruchowo – taneczne i pokazy sportowe przeplatały  występy wokalne  szkolnego chóru, a także prezentacja osiągnięć sportowych uczniów. Część artystyczna zachwyciła wszystkich widzów. Artyści opuszczający scenę nagrodzeni  zostali gromkimi brawami. Prawdziwą wisienką na torcie okazał się pomysł, by na koniec  uroczystości Pani Dyrektor, zaproszeni goście i wybrani nauczyciele oddali swój pierwszy, honorowy rzut do kosza, niejako inicjując działalność sali. Spotkało się to z prawdziwym entuzjazmem  widowni, a goście, przy gorącym dopingu i wiwatach publiczności mogli wykazać się swoimi sportowymi umiejętnościami.

Na zakończenie akademii Dyrektor Szkoły serdecznie podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym  w przygotowanie uroczystości, a przybyłych gości zaprosiła na wspólny posiłek

Wybudowanie sali gimnastycznej to ogromny sukces szkoły. Jest ona  nowoczesnym obiektem spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Koszt budowy obiektu wyniósł 2 840 733 złotych, z czego uzyskano dofinansowanie na kwotę 1 900 000 zł.

Hala będzie służyć naszej społeczności przez następne pokolenia,  a uczniom stworzy szansę odkrywania i rozwijania talentów sportowych. Wszystkim użytkownikom nowo wybudowanej sali gimnastycznej życzymy sportowych sukcesów i satysfakcji z osiąganych wyników.

Więcej zdjęć tutaj – Otwarcie hali sportowej